Nataliya Katser-Buchkovska

Nataliya Katser-Buchkovska

CEO & Co-Founder,
Ukrainian Sustainable Fund