Olga Kovalchuk

Olga Kovalchuk

Head of Finance & Investments,
Goldbeck Solar Investment