Nataliya Mykolska

Nataliya Mykolska

Member of the Supervisory Board,
Ukrhydroenergo