Kateryna Rozhkova

Kateryna Rozhkova

First Deputy Governor,
National Bank of Ukraine