Yaroslav Krasnozhon

Yaroslav Krasnozhon

Chief Executive Officer,
Supernova Airlines