Oksana Zatvornytska

Oksana Zatvornytska

Project Manager, Public Transport programmes,
Egis Ukraine