Anastasiya Sobotyuk

Anastasiya Sobotyuk

Head of Investor Relations,
MHP