Oleg Tymkiv

Oleg Tymkiv

Strategy & Finance Director,
DTEK