Dr Simon Pirani

Dr Simon Pirani

Senior Research Fellow,
Oxford Institute for Energy Studies