Vladyslav Rashkovan

Vladyslav Rashkovan

Partner SD Capital