Viktor Gladkiy

Viktor Gladkiy

Chief Financial Officer | Astarta-Kyiv