Tel: +44 (0) 20 8979 6978

Volodymyr Kupchak, Chief Executive Officer, VolynOblEnergo