Tel: +44 (0) 20 8979 6978

Mykhailo Reznik, President, UkrAutoprom