Tel: +44 (0) 20 8979 6978

Dr Simon Pirani, Senior Research Fellow, Oxford Institute for Energy Studies