Nataliya Shevchenko

Nataliya Shevchenko

Chief Financial Officer,
Vodafone Ukraine