Alexey Mironenko

Alexey Mironenko

General Manager, MIKO Group