Volodymyr Osadchuk

Volodymyr Osadchuk

General Manager, Ukraine,
COFCO Agri