Dmytro Shymkiv

Dmytro Shymkiv

Executive Chairman,
Darnitsa Group