Oleg Kozhevnikov

Oleg Kozhevnikov

Operations Director,
Yazaki Europe