Volodymyr Babyi

Volodymyr Babyi

Deputy CEO, Agro IT Innovations | UkrLandFarming