Viktor Gladkiy

Viktor Gladkiy

Chief Financial Officer
Astarta-Kyiv