Volodymyr Osadchuk

Volodymyr Osadchuk

General Manager, Ukraine
COFCO Agri